انتقام سرخ پوستان

.

نه تنها از غاصبان سرزمینشان، که از تمامی کسانی که بی تفاوت کنار ایستادند و نه فقط از مردم آن زمان، که از دودمانشان:

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.