Crapهایی که به اسم درس به خوردمان می دادند 2

.

– یک کتاب را تصور کنید که در آن پیچیده ترین مباحث علمی بحث و تحلیل شده است؛ آیا عقل سلیم می پذیرد که کودکی پشت ماشین تایپ نشسته ودر نتیجه بازی با دگمه ها  این کتاب را نوشته است؟

+ آره اگه کودک به تعداد دفعات نا محدود تلاش کنه. این رو بخون.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.