ذوب شدگانی که دوباره شمش نمی شوند

.

وقت و اعصاب خودتان را صرف بحث کردن با آنها نکنید (طبعاً منظورم در فضای مجازی است، در واقعیت که آنها می دانند و چماق و کله ی شما، بحث کیلویی چنده).

این واقعیت که هنوز هم با گذشت 31 سال از سقوط شاه کسانی انقلاب را نتیجه تصمیم کارترمی دانند و الان هم طرفدار سلطنت رضا پهلوی هستند نشان می دهد که مرغ دارای یک عدد پا بیشتر نمی باشد.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.