در باب سیاست می فرماید:

.

واقع بین باشید تا مرید کسی نشوید.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.