سوره ی ایران

.

بگو ای خارج نشینان (1) که می رنجید وقتی کشورتان را «آی-رن» می خوانند (2) بیندیشید به مردم دویچلند (Germany) و نیهون کوک (Japan) و مصر (Egypt) و رنجی که آنها می برند(3) باشد که قدر عافیت بدانید (4)

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.