سوره‌ی به تو چه

.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید (1) قبول کنید که ریــــــده اید به مملکت با این «امر به معروف و نهی از منکر»تان (2) پس توبه کنید و به «به تو چه» بپردازید (3) شاید که رستگار گردید (4)

.

تفسیر: اصل «به تو چه» مومنین را مکلف می کند که به خوراک و پوشاک و سکشوالیتی و غیره دیگران کاری نداشته باشند و دماغ خویش در زندگی دیگران فرو نبرند. این اصل همچنین مومنین را مکلّف میکند اگر مومن دیگری در کارشان فوضولی کرد به صراحت به طرف بگویند:»به تو چه!»


دیدگاه‌ها ناکارا هستند.