احتمالاً شنا بلد نیستند

.

وی در همین راستا فرمود: مثال این افراد مانند کسی است که در کشتی نشسته بود و می گفت من فقط زیر پای خودم را سوراخ می کنم و با بقیه کاری ندارم!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.