با فیلمفارسی ها

.

– (خطاب به قهرمان داستان) چرا برای کمک به من این طور خودتو به دردسر انداختی؟

+ (آه می کشد، رویش را بر می گرداند و لبخند معنی داری می زند) خودمم نمی دونم…

– خوب  گ* می خوری کاری می کنی که دلیلشو نمی دونی! مرتیکه ی کلیشه!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.