در باب بی بی سی و وعا می فرماید:

.

تو اولی همیشه تاکید بر استفاده از کلمات ِ فارسیه، تو دومی هرچی انگلیسی تر، بهتر! حتی اگه طرف در حد Themsvelvs باشه

پوست ِ صورت و گردن ِ مجری ها تو اولی یه رنگه

اولی برنامه هاش حساب کتاب داره، تو دومی چیزی که زیاده وقته… کجا با این عجله؟ تازه فکمون گرم شده بود!

نیک آهنگ کوثر تو اولی به عنوان یه کارتونیست صحبت می کنه، تو دومی به عنوان تحلیلگر سیاسی

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.