شاهوفوبیا

.

مسجد شاه –> مسجد امام

شاه توت –> امام توت

شاهپور –> امام زاده

شهشهانی –> امم اممی

شازده کوچولو –> امام زاده علی اصغر

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.