رأس امور

.

واقعیت اینه که پایه ی اصلی ِ این نظام، نه شریعت یا عوام گرایی یا هرچیز دیگه ای تو این مایه ها، بلکه «گروگان گیری» است.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.