پژوهشگران اعلام کردند

.

علت این که جمعیت ِ قابل توجهی از مسلمانان ِ ایرانی از 12 ماه ِ سال فقط همین یک ماه رمضان را مسلمان هستند در سه صفت ِ بارز ایرانی جماعت نهفته است: جوگیری، چرتکه اندازی و کون گشادی.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.