جودر

.

آورده اند که مردمان آخرالزمان دوست داشتن را هزار بار از عشق ورزیدن خوش تر دارند که این نیز از کرامات عینترنت و جودر* است… [چند کلمه ناخوانا]… حضرت در باب آن فرموده اند واجب است دوری از جودر چه آن دوست داشتن را تهی کند از معنا، آن چنان که مردمان بر اخبار مرگ و حبس ِ ابرار مُهر ِ دوست داشتن زنند و دمی در آن نیندیشند…

*در نسخ خطی کودر نیز آمده است

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.