بایگانی ماهانه: اکتبر 2010

حالت خیس

.

فرمانده بسیج با اشاره به اینکه محتوای کتب درسی «خشک و کلاسیک» است، افزود که بسیج قصد دارد از طریق شاشیدن در آنها «این کتاب ها را از حالت خشک در بیاورد».

.


رانندگی در حال مستی

.

خیلی حال می ده. تجربه ایه اصلاً واسه خودش… می دونی دیگه چی خیلی حال می ده؟ مشروب خوردن تو حاملگی.

خیلی خوبه حالشو تو ببری، هزینه شو یکی دیگه بده. کسی که روحشم خبر نداره.

.


اندر معایب ازدواج

.

مشکلات غیر قابل پیش بینی. مثلاً زنتون شبها خواب ِ طالبی ببینه و هی تو خواب تِپ تِپ بزنه در ِ کون شما.

بله، اتفاق افتاده.

.


اندر محاسن ازدواج

.

گاهی دو آدم ِ گه رو با هم خنثی می کنه

.


شیراز، مهد فرهنگ و هنر ایران

.

سعید جان، کاکو، ای طو تند تند می رقصی و می خونی، خسته می شیم ما خو! بعدم هی می گی «تو ایران او چیزی که انرژی داخلش باشه، همیشه می ره کنار»!

.


قانون طلایی تلقین

.

به ازای هر جمله ی S، هر چه قدر که می خواهد نادرست و حتی احمقانه باشد، برای هر فرد P عدد n وجود دارد که اگر جمله ی S به تعداد n بار در گوش فرد P خوانده شود وی آن را باور خواهد کرد.

مثال: «تو آیت اللهی، مرجع تقلیدی، اصلاً جانشین امام زمانی!»

.


شاید تا چند قرن آینده یه کم بهتر شدیم

.

Tolerance نه تنها معادل ِ فارسی درست و حسابی نداره، بلکه کوچکترین جایی هم در فرهنگ ایرانی نداره. بگذریم از این که دقیقاً متناقض با امر به معروف و نهی از منکره.

.