چه فرقی می کنه؟ -2

.

مسلمونا اگه باهات حال نکنن می ندازنت توی چاله و سنگ بهت پرت می کنن، مسیحیا می برنت بالای تپه و آتیشت می زنن

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.