شاید تا چند قرن آینده یه کم بهتر شدیم

.

Tolerance نه تنها معادل ِ فارسی درست و حسابی نداره، بلکه کوچکترین جایی هم در فرهنگ ایرانی نداره. بگذریم از این که دقیقاً متناقض با امر به معروف و نهی از منکره.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.