قانون طلایی تلقین

.

به ازای هر جمله ی S، هر چه قدر که می خواهد نادرست و حتی احمقانه باشد، برای هر فرد P عدد n وجود دارد که اگر جمله ی S به تعداد n بار در گوش فرد P خوانده شود وی آن را باور خواهد کرد.

مثال: «تو آیت اللهی، مرجع تقلیدی، اصلاً جانشین امام زمانی!»

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.