در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید

.

مهم ترین و اصلی ترین مشکل مملکت ما …  و … و … و … و … و … و … و … و … و … و … و … و … و … و … و … و … و … و … و … و … و …و … و … و … و … و … و … و … هستند

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.