بایگانی ماهانه: سپتامبر 2012

– دست به من نزن!

.

زن عصبانی خطاب به شوهرش – سینمای ایران از وقتی یادم میاد – محدودیتها و خلاقیتها

.