بایگانی ماهانه: دسامبر 2012

تجـــــاوب

.

با این لغات عربی زیرخاکی، نچسب، مصنوعی، با این لکن لکن گفتنا خمینی نمیشی.

یه نگاه به خودت بنداز آخه! اون لــــکن واسه دهنت بزرگه.

.