بایگانی ماهانه: ژانویه 2013

When the argument backfires

.

چگونه میتوان ادعا کرد خداوندی با این عظمت، زیبایی و پیچیدگی به صورت خود به خود و بدون نیاز به خالق به وجود آمده باشد؟

.