بایگانی ماهانه: نوامبر 2012

بعله مینویسن مورمون، ولی مورمِن خونده میشه

.

اون وقتایی که طرف صحبتت خیلی ظریف، خیلی وضوی امام حسن امام حسین وار، لغتی که استفاده کردیو با تلفظ غلط (و رایج) تو جملش به کار میبره.

یعنی زن زائو هم انقدر زورش نمیاد.

.